Psykologigymnasiet - Stockholm

Föräldraansvar och föräldraengagemang


Det finns en stark koppling mellan stöd från hemmet och elevens resultat.Vi tror att föräldrarnas inställning och kännedom om skolarbetet har betydelse för elevens utveckling. Lika viktigt som det är för förälder att få insyn, insikt och kännedom om sitt barns skola lika viktigt är det för oss att få insikt och kännedom om elevens hemmiljö i arbetet med att tillgodose elevens behov både socialt men även kunskapsmässigt. Psykologigymnasiet anser därför  att det är av vikt att det finns ett gott samarbete mellan hem och skola även om det på gymnasiet förväntas att eleverna tar allt större eget ansvar. Vi ser gärna att vårdnadshavare är delaktiga i sitt barns skolgång med undantag för det som rör det pedagogiska arbetet, där är vi som arbetar på skolan kompetenta nog för att avgöra vad som är bäst för våra elever. Gymnasieskolan är en frivillig skolform och vi på Psykologigymnasiet vill att de elever som vill studera hos oss tar sina studier på allvar. Det finns förhållningssätt som vi är väldigt strikta med att eleverna följer. Till exempel har vi deadlines  för inlämningsuppgifter som måste respekteras och det samma gäller provtillfällen. Om eleven missar dessa kommer ny möjlighet att ges i slutet av terminen. Vi vill at du som förälder är med och stöttar ditt barn i att respektera de deadlines som finns. 

Föräldrars delaktighet på Psykologigymnasiet underlättas genom skolforumet Schoolsoft. När eleven börjar på Psykologigymnasiet får varje elev och hens vårdnadshavare inloggningsuppgifter till Schoolsoft. Här kan en se schema, lektionsplanering, närvaro, uppgifter och resultat. Här ligger även aktuella nyheter som rör elev och vårdnadshavare.   

En gång per termin har varje klass utvecklingssamtal. Dessa hålls av eleven själv och är elevledda. Det är oerhört viktigt att du som förälder är med under dessa utvecklingssamtal så att vi tillsammans kan arbeta mot samma mål. 

Vi har även ett föräldraevent en gång per termin där vi bjuder in föräldrar för att visa vad eleverna arbetat med under terminen. Vi bjuder då på föreläsning, teateruppvisning och fika. Förutom det här har vi välgörenhetsprojekt som till exempel klädbytardag dit föräldrar är välkomna att komma till. 
 


Psykologigymnasiet - Industrivägen 19 - 171 48 Solna - Tel: 08-272730
webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden