Psykologigymnasiet - Stockholm

Erfarenhetsbaserat kunskapssyn och aktivtlärande


Psykologigymnasiet arbetar med genomtänkta pedagogiska inlärningsmetoder som fokuserar på deltagande, analys och reflektion och aktivtlärande. Vi tror nämligen att det är av vikt att eleven ska vara en del av sin läroprocess och äga den för att kunna utvecklas på bästa sätt. Genom att vara aktiv och en del av inlärningen tänker vi att eleven kommer att genom sin egna erfarenhet tillägna sig kunskap. Vi ser eleven som sökare av kunskap, eleven lär genom att själv göra och erfara och så skapas kunskap.


Därför arbetar vi mycket med aktivtlärande där skolarbetet är väl verklighetsförankrad. Vi utgår mycket från riktiga händelser/situationer/fall och fördjupar oss i de.  Vi har till exempel under höst- och vårterminen gjort väldigt bra och givande studiebesök. Ett av de bättre  studiebesöken var den vi gjorde till tingsrätten. Eleverna fick vara med under en rättegång som sedan diskuteras och arbetades vidare med på skolan. Studiebesöket var en del av kriminologi kursen. Till denna kurs och moment bjöd vi även in Åsa Eriksson, legitimerad psykolog och medicine doktor från Karolinska Institutet. Eriksson föreläste om sambandet mellan brott och psykisk ohälsa.

Tanken är genom aktivtlärande och verklighetsbaserad undervisning skapa mening och öka motivationen hos eleven.

 

Storyline- ett tvärvetenskapligt lärande

 

Vi tror att kunskap och ökad förståelse nås genom att skapa ett sammanhang. Därför har vi valt att arbeta med Storyline på Psykologigymnasiet. Genom ämnesintegrering och ämnesövergripande arbete ges eleven möjlighet att  se delarna och helheten av ett eller flera fenomen och förstå förhållandet dem emellan och kan därmed också koppla dem till sitt tidigare kunnande.

 

Storyline är ett arbetssätt där en arbetar tematiskt, problembaserat och ämnesintegrerat. Där eleven  arbetar utifrån en berättelse och varje elev får varsin karaktär som de själva formar och utvecklar under projektet, storyn drivs till stor del framåt med hjälp av elevernas intressen, nyfikenhet och tankar. Storyline sker alltid mellan årskurser och programmen. Detta är ytterligare ett sätt att skapa forum som möjliggör att elever från olika årskurser och mellan nyanlända och övriga elever blir möjlig. Detta stärker den redan väldigt starka vi-känslan.

Vardag på Psykologigymnasiet

Psykologigymnasiet präglas av en stark vi-känsla. Denna känsla gör värdegrundsarbetet väldigt enkelt då det finns ett gemensamt intresse. Alla är allas elever och alla är varandras upplevelsemiljö.  De som besöker oss säger alla att det upplever att det är en väldigt familjär skola samt att det är en härlig och välkomnade miljö. Det här är något vi är väldigt stolta över.

Undervisningen på Psykologigymnasiet startar varje dag kl:8:55 och sker i blockläsningsform, med ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Detta innebär att eleven hinner fördjupa sina kunskaper och blir klara med de arbeten hen påbörjat under lektionen och det blir på så vis inte mycket läxor. Det blir heller inga håltimmar.

Våra klasser döps efter viktiga personer som gjort en insats i samhället. Namngivningen är ett sätt att lyfta fram förebilder men också för att skapa än mer personlighet i klasserna. Våra treor som tog studenten nu i sommar heter Garbo, tvåorna är Malala och ettorna är Leonardo. Vi har även tre språkintroduktions klasser och dessa är Atlas, Global och Tellus.

Alla klasser har ett eget hemklassrum där all undervisningen sker. För att följa upp elevens utveckling arbetar vi systematiskt under mentorstiden, elevens individuell utvecklingsplan uppdateras och efterföljs kontinuerligt på så vis under hela elevens studietid. Fokus ligger främst på tre områden; elevens kunskapsutveckling, sociala kompetens och personliga utveckling.

För att öka integrering och inkludering än mer mellan programmen och årskurserna har vi medvetet valt att lägga samtliga raster och lunchen på samma tid. Vi har även skapat olika forum som elever från varje klass deltar i och ett av dessa är Skyddsänglarna. Dessa agerar som faddrar och är ett antimobbningsteam. Medlemmarna till Skyddsänglarna röstas fram av klasskamraterna.  

Målsättningen för Psykologigymnasiet är att arbeta med välutbildade och behöriga gymnasielärare, för att säkra kvaliteten i utbildningen. De pedagoger som arbetar på Psykologigymnasiet idag är oerhört kompetenta i sina ämnen och har svart bälte i att arbeta tvärvetenskapligt. Det finns en tydlig enighet i kollegiet vilket skapar struktur och trygghet. All undervisning är lärarledd och undervisningarna är väldigt varierande.

 


Psykologigymnasiet - Industrivägen 19 - 171 48 Solna - Tel: 08-272730
webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden