Klagomål & synpunkter

Dina synpunkter och klagomål är viktiga och hjälper oss att bli bättre. Vi handlägger alla synpunkter och klagomål skyndsamt för att på ett effektivt sätt kunna rätta det som är fel. I första hand ska synpunkter eller klagomål framföras till skolans rektor, se separata kontaktuppgifter.

I händelse av kränkande behandling återrapporterar rektor till skolchefen, huvudmannens företrädare, enligt skollagen 6 kap 10 §.

Vid klagomål riktat mot enheten kan klagomålet anmälas direkt till huvudmannen.

Visselblåsning

Lagen ger dig rätt att larma om missförhållanden utan att riskera att råka illa ut. Du kan larma på webben, ringa, skriva brev eller besöka oss. Vi uppmuntra anställda och övriga intressenter att öppet eller anonymt rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom koncernen.