Om skolan

Erfarenhetsbaserad kunskapssyn och aktivt lärande

Psykologigymnasiet arbetar med genomtänkta pedagogiska inlärningsmetoder som fokuserar på deltagande, analys och reflektion och aktivt lärande. Vi tror att det är av vikt att eleven ska vara en del av sin läroprocess och äga den för att kunna utvecklas på bästa sätt. Genom att vara aktiv och en del av inlärningen vet vi att eleven kommer genom sin egna erfarenhet tillägna sig kunskap.

Därför arbetar vi mycket med aktivt lärande där skolarbetet är väl verklighetsförankrad. Vi utgår mycket från riktiga händelser/situationer/fall och fördjupar oss i det. Vi har till exempel under höst- och vårterminen gjort givande studiebesök. Ett av de bättre studiebesöken var den vi gjorde till tingsrätten. Eleverna fick vara med under en rättegång som sedan diskuteras och arbetades vidare med på skolan. Vi har varit på Polismuséet och fått en föreläsning om hur man säkrar spår vid brott, “efter brottet” hette utställningen. Studiebesöken var en del av kriminologi-kursen. Till denna kurs bjöd vi även in Åsa Eriksson, legitimerad psykolog och medicine doktor från Karolinska Institutet. Eriksson föreläste om psykopati.

Tanken är genom aktivt lärande och verklighetsbaserad undervisning skapa mening och öka motivationen hos eleven.

En skola för dig?

Storyline- ett tvärvetenskapligt lärande

Vi tror att kunskap och ökad förståelse nås genom att skapa ett sammanhang. Därför har vi valt att arbeta med Storyline på Psykologigymnasiet. Genom ämnesintegrering och ämnesövergripande arbete ges eleven möjlighet att se delarna och helheten av ett eller flera fenomen och förstå förhållandet dem emellan.

Storyline är ett arbetssätt där en arbetar tematiskt, problembaserat och ämnesintegrerat. Där eleven arbetar utifrån en berättelse och varje elev får varsin karaktär som de själva formar och utvecklar under projektet. Storyn drivs till stor del framåt med hjälp av elevernas intressen, nyfikenhet och tankar. Storyline sker alltid mellan årskurser och programmen. Detta är ytterligare ett sätt att skapa forum som möjliggör att elever från olika årskurser lär känna varandra. Detta stärker den redan starka vi-känslan. Exempel på storylineprojekt; mordrättegångsspel, FN rollspel och entreprenörskap/ starta eget företag.

Vardag på Psykologigymnasiet

Psykologigymnasiet präglas av en stark vi-känsla. Denna känsla gör värdegrundsarbetet väldigt enkelt då det finns ett gemensamt intresse. Alla är allas elever och alla är varandras upplevelsemiljö. De som besöker oss säger att det upplever att det är en familjär skola samt att det är en härlig och välkomnade miljö. Det här är något vi är väldigt stolta över.

Undervisningen på Psykologigymnasiet startar varje dag kl: 8:55 och sker i blockläsningsform. Det betyder ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Det blir sällan eller aldrig håltimmar.

Våra klasser döps efter viktiga personer som gjort en insats i samhället. Namngivningen är ett sätt att lyfta fram förebilder men också för att skapa än mer personlighet i klasserna.

Alla klasser har ett eget hemklassrum där all undervisningen sker. För att följa upp elevens utveckling arbetar vi systematiskt under mentorstiden med främst tre områden; elevens kunskapsutveckling, sociala kompetens och personliga utveckling.

För att öka integrering och inkludering mellan programmen och årskurserna har vi medvetet valt att lägga samtliga raster och lunchen på samma tid. Vi har även skapat olika forum som elever från varje klass deltar i och ett av dessa är Skyddsänglarna. Dessa agerar som faddrar och är ett antimobbningsteam. Medlemmarna till Skyddsänglarna röstas fram av klasskamraterna.

Målsättningen för Psykologigymnasiet är att arbeta med välutbildade och legitimerade gymnasielärare, för att säkra kvaliteten i utbildningen. De pedagoger som arbetar på Psykologigymnasiet idag är till största del legitimerade. Det finns en tydlig enighet i kollegiet vilket skapar struktur och trygghet. All undervisning är lärarledd och undervisningarna är väldigt varierande.