Examensmål

Examensmål för Psykologigymnasiet

Psykologigymnasiets program erbjuder en bred utbildning som ger kunskaper inom många skilda områden och beredskap att inhämta ny kunskap inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området och utgör en grund för studier i högskolan. Med den särskilda varianten ges elever dessutom ytterligare övning i drama och teater.

Genom studier i engelska skapas möjligheter för kontakter över nationsgränser och en förberedelse för fortsatta studier och deltagande i ett alltmer internationaliserat arbetsliv. Kontakterna med andra länder och kulturer ökar, bland annat som en följd av den snabba utvecklingen inom informationstekniken. 

Psykologigymnasiets program är i första hand studieförberedande program och förbereder eleven för vidare studier som till exempel; lärare, psykolog, socionom, polis, jurist och journalist. Efter avslutad utbildning har man behörighet till de flesta grundutbildningar vid universitet eller högskola.

Syftet med utbildningen i ämnet samhällsvetenskap

Syftar till att eleven fördjupar sig om hur samhället fungerar utifrån ett historiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Syftet är att eleven lär sig om hur samhället är uppbyggt och vilka konflikter som kan uppstå mellan olika intressen. Syftet är att lära sig om hur samhället fungerar och hur olika samhällen har växt fram genom historien, vilket syftar till att hjälpa eleven att förstå varför det ser ut som det gör idag. Ett ytterligare syfte är att utveckla förmågan att förstå sambanden mellan ekonomi, humaniora och samhällsvetenskap och andra vetenskaper. Eleverna läser samhällskunskap 1, 2 och 3.

Syftet med utbildningen i ämnet psykologi

Syftar till att utveckla kunskap och förståelse i frågor som rör mänskliga reaktioner och relationer i vardagsliv och i yrkesliv. Ämnet psykologi syftar även till att utveckla lyhördhet i mötet med andra kulturer och att motverka rädsla inför det främmande i livet samt utveckla förståelse för och tolerans gentemot andra människor. 

Samhället i dag präglas av ett stort informationsflöde. Den attitydpåverkan som människan därmed utsätts för kan mötas med kunskap och ett kritiskt förhållningssätt. Utbildningen i psykologi syftar till att öka medvetenheten om hur människan påverkar och påverkas av sin omgivning. 

Ämnet psykologi syftar vidare till att ge eleverna en beredskap att klara de påfrestningar människan utsätts för i ett samhälle som ställer stora krav på förmågan att fungera i många olika sociala sammanhang.

Utbildningen i psykologi syftar dessutom till att utveckla ett kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt genom studier av psykologiska perspektiv, teorier och forskningsresultat. Människan kan studeras ur olika synvinklar, teorierna är ett uttryck för skilda perspektiv inom psykologin såsom det psykodynamiska, det behavioristiska, det humanistiska, det biologiska, det kognitiva och det socialpsykologiska perspektivet samt tvärvetenskapliga perspektiv. 

Människosyn, förklaringar och tolkningar inom psykologin har sina utgångspunkter i dessa perspektiv. Tyngdpunkten under elevens psykologistudier, ligger på dessa teorier samt aspekter som utveckling, personlighet, behov, perception, inlärning, grupprocesser, kommunikation, kriser, psykiska problem, individen i vardagsliv och i yrkesliv samt störningar i dessa. Kunskaper om egna och andras känslor och beteenden är en del av ämnets kärna. Eleverna på Sam-beteendeprogrammen läser under utbildningen alla tre kurser i psykologi, psykologi 1, 2a och 2b. Eleverna på juridikprogrammet läser psykologi 1 och 2a.

Syftet med utbildningen i ämnet juridik

Syftar till att utveckla kunskap och förståelse om hur rättsväsendet vuxit fram, hur det är organiserat och hur det fungerar. Utbildningen i ämnet juridik syftar till att ge dig som elev möjligheter att systematisera och komplettera de grundläggande juridiska kunskaper som behövs såväl på det personliga planet som för att vara aktiv i samhället.