Utbildning

Aktivt lärande med verklighetsförankring

Psykologigymnasiet är av övertygelsen att eleven kunskapsutveckling och förståelse främjas av aktivt lärande. Aktivt lärande innebär att eleverna på olika sätt engageras i undervisningen. Eleverna arbetar tillsammans och byter erfarenhet och förståelse av materialet.

Det finns många olika sätt att göra detta på som till exempel drama, exit-tickets, vernissage, debatter, filmatisering, studiebesök, opponering, seminarium, Case-arbete rollspel, forumspel, värderingsövningar med mera. Vi tror att detta arbetssätt främjar gruppdynamiken, inlärningen och kommunikationen i klassrummet.

Ett exempel på aktivt lärande situationer är opponering. Eleven får träna på att ta emot konstruktiv kritik och argumentera för de ståndpunkt hen har framfört i en uppsats. Samtidigt krävs det att eleven har tagit del av och kritisk granskat och analyserat en kamrats uppsats. Det här är en bra träning inför högskolan där föreläsningar och seminarium är ett återkommande inslag i utbildningen.

Ett annat exempel har varit att börja kriminologi- och psykologikursen med ett studiebesök i Tensta Konsthall och eleverna fick ta del av utställningen “Fuel to the fire” som handlade om Husby-upploppen. Efter studiebesöket fick eleverna diskutera hur och varför utanförskap skulle kunna vara en anledning in till det kriminella livet. Vid nästa lektionstillfälle bjöds Åsa Eriksson på föreläsning där hon föreläste om psykisk ohälsa med kopplingar till just kriminologi.

Ett tredje exempel är våra årliga resor som treorna gör till Riga där de gör studiebesök på plan annat barnhem och kriminalvårdsanstalt för unga. Det här är ett projekt utifrån samhällskunskap 3. Eleverna har i uppdrag att jämföra en ideell organisation i Sverige med ett i Riga. Vad finns det för likheter och skillnader? Vad har vi för människosyn och hur yttrar det sig? Genom att faktiskt göra denna resa får eleverna möjlighet att själva erfara och tillägna sig kunskap och förståelse som de sen kan använda i sina uppsatser.

Garanterad undervisningstid

Garanterad undervisningstid för eleven 2180 timmar/3 år:
1 år = 2180/3 = 727 timmar
17 veckor x 2 terminer = 34 veckor
727h/34v = 21,5 timme/5 dagar = 4,5 timme per dag

Utbildning på Psykologigymnasiet

Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning:

 • har utvecklat ett intresse för samhällsvetenskapliga frågeställningar och kan söka, tolka och analysera information samt formulera och lösa problem   med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder, 
 • kan tillämpa ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt vad avser problemlösningsmetodik, modelltänkande, textkritik och teorikonstruktion, 
 • kan utnyttja begrepp och teoretiska modeller i sitt tänkande och inser betydelsen av successiv revidering och utveckling av modeller och begrepp, 
 • kan anlägga ett historiskt perspektiv på företeelser och skeenden i samhället, 
 • har kännedom om det mångkulturella samhället och den ökande internationaliseringen i världen och följderna av dessa processer för   samhällsutvecklingen i olika länder och kontinenter, 
 • kan använda informationsteknik på ett sätt som stärker förståelse, begreppsutveckling och kommunikation samt har kunskaper om 
 • informationsteknikens möjligheter och problem, 
 • kan kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift samt har tillägnat sig insikter om språket som en väg till lärande och begreppsutveckling, 
 • kan använda engelska på ett funktionellt sätt i tal och skrift inom psykologi och det samhällsvetenskapliga området och i andra sammanhang, 
 • har fördjupade kunskaper om miljö- och resursfrågor och om samspelet mellan miljö, teknik, politik, ekonomi och etik i detta sammanhang, 
 • har kunskaper om faktorer som påverkar den psykiska hälsan och har kännedom om hur olika psykologiska fenomen uppkommer för att kunna verka för en god psykosocial miljö,
 • har förmågan att applicera olika förklaringsmodeller, psykologiska teorier, på mänskligt beteende,

Läs mer om utbildning

Våra program

Examensmål

Storyline

Poängplaner