Likabehandlingsplan

Ett medvetet val - intersektionellt perspektiv på likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplan har upprättats i samråd med medarbetare och elever. Detta är ett levande dokument som kommer att vara en naturlig del av verksamheten.

Arbetet mot kränkande behandling gäller all personal på skolan och är framför allt alla vuxnas ansvar. Men för att få en skola fri från kränkningar och diskriminering är det nödvändigt med elevernas deltagande. Därför har vi gjort en årsplanering där eleverna på sin mentors-tid ska varannan vecka jobba aktivt med likabehandlingsplanen genom pedagogiska forumspel, rollspel, dramapedagogik och olika värderingsövningar som görs tillsammans med mentor.

För att förebygga diskriminering på grund av etnicitet,religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning är det viktigt att arbeta medvetet med intersektionella perspektiv. För att motverka fördomar och arbeta proaktivt mot kränkning och diskriminering har vi arbetat systematiskt med att jobba mycket med empati för ökad förståelse bland annat på mentors-tiden. Genom inlevelsepedagogiska metoder (som exempelvis rollspel, forumspel och värderingsövningar) är tanken att väcka en känsla som skapar mer förståelse för andras situation.

För att förebygga kränkningar och diskriminering på grund av kön, har vi systematiskt arbetat med genusperspektiv. Pojkar, flickor och ickebinära ges samma utrymme och har lika mycket inflytande. Ickebinära individer inkluderas genom pronomen och medvetenhet i språket. Vi arbetar väldigt normkritiskt genom att lyfta fram normbrytande föreställningar men även genom att problematisera hur normer påverkar och begränsar individer. Vi har bland annat haft föreläsningar och workshops från bland annat Make Eqaul, RFSU, FATTA och FATTAMAN, RFSL. Dessa ideella organisationer arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor.

Syfte

Syftet med dessa föreläsningar och workshops är att systematiskt lyfta fram, diskutera och aktualisera värdegrundsarbetet för att göra världen mer jämlikt. Föreläsningarna har berört intersektionalismens alla delar men även saker som har att göra med elevens hälsa och självkänsla.

Tack till

Vi vill tacka till alla de fantastiska människorna som delar med sig av sina erfarenheter och kunskap med oss. Tack för ett underbart samarbete där ni är med och bidrar till att fler världsförbättrare fostras.

Exempel på tidigare externa föreläsare:

 • FATTA (föreläsning och workshop om samtycke)

 • FATTAMAN  (föreläsning och workshop om machokulturen och jämställdhet)

 • Make Eqaul (föreläsning om intersektionalism)

 • Jan Lindh (föreläsning om värdegrund)

 • Friochfrisk (föreläsning och workshop om ätstörningar och självkänsla)

 • Åsa Eriksson (föreläsning kring hur man bedömer om en person ska få psykiatrisk vård)

 • Rasmus Savic (föreläsning om personligt ledarskap)

 • Jessica Ekman (föreläsning om synen på psykisk ohälsa ur ett samhällsperspektiv)

 • UF (inspirationsföreläsning om att våga tro på sig själv och sin egen förmåga – våga förverkliga sina drömmar)

 • Moses Ssemakula (introduktion av Mentor Sverige och deras arbete)

 • Staffan Taylor (föreläsning om personligt ledarskap)

 • Adeel Faqhi (samtal om hur stand up och komedi kan användas i politiska syften)

 • ATSUB (föreläsning kring sexuellt utnyttjade barn)

 • Per Nilsson (föreläsning om tolerans)